ตราสัญลักษณ์

 

    เครื่องหมายตราของสมาคมฯ เป็นรูปวัวกระทิง อยู่ในวงกลม

และมีตัวอักษรเหนือรูปวัวกระทิง ว่า "สมาคมศิษย์เก่ากระทิง" 

ภายใต้รูปวัวกระทิงในวงกลมมีตัวอักษรว่า "จันทบุรี"