ประวัติความเป็นมา

   สมาคมศิษย์เก่ากระทิง 

       

       เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ได้มีคณะบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี

ประกอบด้วยตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 1ถึงรุ่นที่ 8 ร่วมกันก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าเกษตรกระทิง และต่อมา

ได้ยื่นขอจดทะเบียน กับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า

"สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกระทิง จันทบุรี" ใบอนุญาตเลขที่ ต.563/2538

ณ วันที่ 26 กันยายน 2538 โดยมีนายสมบัติ พิงกุศล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก

และได้ร่างระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ จำนวน 13 บท 60 ข้อ โดยนายการุญ ทองเสริม (รุ่นที่ 2) ที่เป็น

อาจารย์และศิษย์เก่ากระทิง พร้อมด้วยคญะทำงานจากรุ่นต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาคนสำคัญหลายท่าน

อาทิ อาจารย์ประสาน ลีลาวัตรอาจารย์ประเสริฐ ยมมรคา อาจารย์ทวีศักดิ์ วิญญาภาพ (อดีตผู้อำนวยการ)

อาจารย์ประสาน ทองอำไพ อาจารย์พจนา นิติมานพ อาจารย์สมหวัง วิเชียรฉันท์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

พร้อมด้วยศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ อีกหลายๆท่าน